Våre tunnelforinger kan benyttes i både vei- og jernbanetunneler. Den fleksible løsningen lar deg velge om de skal dekke hele eller deler av tverrsnittet.

Bruk av betongelementer i tunneler har mange sikkerhetsmessige, byggtekniske og driftsrelaterte fordeler. Betong er et ikke-brennbart materiale som effektivt hindrer brannspredning, og som motstår mekanisk påkjenning godt. Betong er også motstandsdyktig mot ytre miljøpåkjenninger.

En jevn, lys overflate, uten kanter og mørke partier gjør at bruk av betong i tunneler øker trafikksikkerheten. Kombinert med kort byggetid og lave drifts- og vedlikeholdskostnader, gjør dette at våre tunnelforinger ivaretar dine krav til tid, kostnad og kvalitet.

Tunnelforinger av betongelementer lages etter flere prinsipper:

  • Lettbetongelementer
  • Isolerte elementer
  • Uisolerte elementer (frostfrie soner)
Utviklet av Imaker as