Kalsinering

CO2-utslipp fra betong kommer i over-veiende grad fra en kjemisk prosess som finner sted når grunnmaterialet for sementproduksjon, kalkstein, varmes opp til ca 1450 grader i en prosess som kalles kalsinering. Dette er CO2 som er bundet opp i kalksteinen fra skalldyr og materialer på havbunnen i geologisk fortid. En stor del av denne CO2 vil i et evighetsperspektiv bli bundet opp igjen i betongen gjennom en prosess som kalles karbonatisering. Dette blir foreløpig ikke tatt med i miljøregnestykkene for betong.

Kalsineringsutslippet utgjør ca 70% av det samlede CO2-utslippet fra sement-produksjonen. De øvrige 30% kommer fra selve prosessen ved å produsere sementen.

Dette medvirker til at sementen står for over 90 % av det samlede utslipp fra en ferdig produsert betong.

Når vi deretter bruker betongen til å produsere et betongelement, for eksempel et hulldekke, vil CO2-utslippet fra armeringen og fra produksjonsprosessen komme i tillegg.

Hvordan redusere CO2-utslippet?

Dersom vi ønsker å få minst mulig CO2-utslipp fra en dekkeproduksjon har vi mange muligheter. Vi lister opp med de viktigste først:

  • Redusere mengden med sement i den betongsammensetningen vi benytter.
  • Produsere elementet med minimal mengde betong i forhold til den bæreevne vårt betongprodukt skal tilfredsstille. Hulldekke er et slikt optimalisert produkt.
  • Bytte ut deler av ren Portlandsement med andre bindemidler som silika, flygeaske eller slagg.
  • Redusere energiforbruk og CO2-belastende aktiviteter i produksjonsprosessene.

Aktørene i bygge- og betongbransjen har i de senere år fokusert sterkt på pkt 3, ved at man bytter ut klinkersement med alternative bindemidler.

Spenncon er ledende i utviklingen av reduksjon av CO2 innen betongelementproduksjon

Vi i Spenncon har de siste årene arbeidet aktivt med å redusere CO2-utslipp i våre produkter. Først og fremst ved å redusere sementforbruket i våre betongsammensetninger, men også ved gradvis å bytte ut ren Portlandsement med Norcem sin Standard FA, og å redusere energiforbruket i produksjonsprosessen.

Virkemidler for å nå disse reduksjonene er å skaffe bedre styring og oversikt over tidligfastheten på betongen i produksjonsprosessen, og benytte denne kunnskapen til å stadig optimalisere våre betongsammensetninger.

Utviklet av Imaker as