Åpenhetsloven

Om åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Spenncon forholder seg til, og jobber med, etterfølgelse av åpenhetsloven.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Lovens fulle navn er «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

Dette gjør SPENNCON

Spenncon jobber med å identifisere og vurdere mulig negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i selskapets leverandørkjede og hos samarbeidspartnere.

Vi har oppdatert våre etiske retningslinjer, etiske retningslinjer for leverandører, kontraktspolitikk og innkjøpspolitikk for å reflektere forventninger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere.

Alle samarbeidspartnere er klassifisert ut fra en overordnet risikovurdering. Det er etablert rutine for aktsomhetsvurderinger av samarbeidspartnere i de kategoriene hvor det er besluttet at man trenger mer detaljert oppfølging. Slike samarbeidspartnere vil bli vurdert fortløpende.

Dersom det foreligger høy sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter, skal det ikke inngås ny avtale med samarbeidsparten. For eksisterende samarbeidsavtaler skal det vurderes tiltak for å begrense omfanget av brudd.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven pålegger virksomheter som Spenncon en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som skal publiseres minst en gang i året. Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trådte i kraft 1. juli 2022, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold