Smart ombruk av materialer og elementer

Det finnes få områder der et skifte mot sirkulæritet og ombruk har like stor betydning som i betong- og byggebransjen.

I følge Miljødirektoratet ble det i 2021 sortert ut og levert nesten 1,2 million tonn betong- og teglavfall i Norge, hvor mesteparten kom fra bygge- og anleggsvirksomhet. 54% av dette avfallet ble levert til deponi. Ved riving har fullt ut fungerende betongelementer blitt knust til avfall. Det er noe hele bransjen må bli bedre på å utnytte.

Ombruk er en forutsetning for å redusere byggeindustriens klimapåvirkning. Istedenfor å benytte utelukkende nyproduserte elementer i et byggeprosjekt finnes det store muligheter for å redusere både klimabelastningen og uttaket av nye råvarer ved å bruke ombrukte betongelementer.

I dag rives stort sett hele bygget når det har utført sin rolle, til tross for at det ofte finnes elementer som fortsatt har mange år igjen innen deres tekniske livslengde er nådd.

Hele bransjen trenger å bli bedre på å ombruke fullt ut fungerende produkter fra eksisterende bygningsmasser, samtidig som vi går over til lavkarbonprodukter. Spenncon er mer enn villige til å gjøre det men det trengs for å øke andelen ombruk.

Fra knust betong til ombruk av hele elementer

Resirkulering av knust betong har Spenncon holdt på med i mange år. Restbetong blir knust til betongtilslag og brukt i produksjon av nye betongelementer. Også resirkulert stål brukes for å redusere klimabelastningen mest mulig.

Nå tar Spenncon steget videre fra resirkulering til ombruk.

Flere av våre produkter kan i prinsippet ombrukes i nye bygg i stedet for å produsere nye betongelementer. Hulldekker skiller seg imidlertid ut som det mest rasjonelle ombruksproduktet ettersom de kan kappes i kortere lengder og tilpasses nye bygg. Hulldekker er i seg selv et fantastisk produkt, hvor man får mye bæreevne ut fra materialbruken, takket være designet som består av kanaler med luft der det i et tradisjonelt dekke ville vært betong.

Design for ombruk

Dagens erfaring viser at det er fullt mulig å demontere og ombruke hulldekker som ble produsert og montert for flere tiår siden, og den gangen ikke var tiltenkt demontering og ombruk. Vi ser likevel et potensiale for å kunne gjøre elementene enda mer egnet for ombruk ved å prosjektere for demontering allerede i prosjekteringsfasen. Spenncon jobber med å utvikle løsninger for enklere demontering, og deltar også i utviklingsprosjektet SirkBygg som har fokus på nettopp dette.

Ta kontakt med Spenncon ved spørsmål om ombruk av hulldekker.